Algemene voorwaarden:


Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Fascial Stretching en haar cliënten.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Fascial Stretching kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Fascial Stretching zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan de cliënt ter hand stellen.

1.5 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 2. Afspraken

2.1 Een afspraak met Fascial Stretching kan via de website, telefonisch of per e-mail worden gemaakt. Afspraken gemaakt met Fascial Stretching zijn bindend.

2.2 Voorafgaand aan een eerste behandeling zal Fascial Stretching kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand daarvan stelt Fascial Stretching eventueel een behandelplan op.

2.2 De cliënt dient verhindering uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Fascial Stretching kenbaar maken. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan de cliënt doorberekend. Dit geld ook voor het te laat verschijnen op de afspraak (+ 15 min) of in geval van no show. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien Fascial Stretching voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. 

2.3 Het is de cliënt toegestaan in geval van verhindering, om een derde in zijn/haar plaats naar de afspraak met Fascial Stretching te laten gaan.

2.4 Fascial Stretching behoudt zich het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 3. Uitvoering van de behandeling 

3.1 Fascial Stretching voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Indien de cliënt in behandeling is van een arts, fysiotherapeut, specialist en/of medicijnen gebruikt, dient de cliënt de arts, fysiotherapeut en/of specialist te raadplegen of de gewenste behandeling uitgevoerd mag worden.

3.3 Indien de cliënt zwanger is of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling – aan Fascial Stretching te worden gemeld en dient er goedkeuring te zijn van een medisch specialist. Vanaf het tweede trimester van een zwangerschap worden er geen behandelingen uitgevoerd.

3.4 Fascial Stretching zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

3.5 Fascial Stretching onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van de therapeut.

3.6 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Fascial Stretching verstrekt, zodat Fascial Stretching de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

3.8 De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Fascial Stretching  en derhalve kan Fascial Stretching  niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Fascial Stretching  is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

3.9 Alle behandelingen worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Fascial Stretching .

3.10 Fascial Stretching is gerechtigd een behandeling te laten verrichten door derden, die naar het oordeel van Fascial Stretching beschikken over dezelfde kwaliteiten.

 

Artikel 4. Prijzen & Betaling

4.1 Alle prijzen die Fascial Stretching hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief eventuele parkeerkosten, tenzij anders vermeld.

4.2 Fascial Stretching  behoudt zich het recht voor om haar prijzen, op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. Fascial Stretching vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de cliënt direct bij de boeking in de digitale agenda de sessie te voldoen of direct na afloop van de behandeling de betaling per pin of contant te voldoen. 

4.4 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode.


Artikel 5. Aansprakelijk

5.1 Fascial Stretching is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fascial Stretching.

5.2 Indien Fascial Stretching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Fascial Stretching is nooit aansprakelijk voor:

  • schade van welke aard dan ook, doordat Fascial Stretching is uitgegaan van de door de cliënt onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding;
  • diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling;
  • gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling;
  • tegenvallende resultaten, indien Fascial Stretching de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.

5.4 Fascial Stretching heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling.

5.5 Een vordering tot schadevergoeding door de cliënt dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Fascial Stretching te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de cliënt. 

5.6 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Fascial Stretching en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.


Artikel 6. Leeftijd

6.1 Alle behandelingen van Fascial Stretching worden uitgevoerd bij personen boven de 18 jaar.
6.2 Vanaf 16 jaar tot 18 jaar alleen met toestemming van ouder/verzorger. Onder de 16 jaar voert Fascial Stretching geen behandelingen uit.


Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Fascial Stretching is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt mededeelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of een rechterlijke uitspraak Fascial Stretching verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.


 Artikel 8. Gedrag

8.1 De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Fascial Stretching het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding. 

8.2 Mobiele telefoons e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.

8.3 Fascial Stretching meldt diefstal altijd bij de politie.

8.4 Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling.

Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met Fascial Stretching.


 Artikel 9. Overmacht  

9.1 Wordt de uitvoering van een behandeling door Fascial Stretching onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Fascial Stretching niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Fascial Stretching kan worden verlangd, dan is Fascial Stretching  gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Fascial Stretching en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Fascial Stretching. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Fascial Stretching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fascial Stretching niet in staat is de verplichtingen na te komen.

9.3 In geval van overmacht zal Fascial Stretching – indien mogelijk – met de cliënt een nieuwe afspraak inplannen.

9.4 Fascial Stretching  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 Fascial Stretching  mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

10.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fascial Stretching is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

E-mailen
Bellen